Adviezen

ADVIES 2021/001: advies lokaal KLJ Oedelem en De Stekkertjes
Meer info

Betreft: Lokaal KLJ Oedelem & De Stekkertjes

Situering

Het gebouw van KLJ Oedelem en De Stekkertjes is verouderd. De voorbije jaren heeft de gemeente al inspanningen gedaan om de jeugdlokalen te verbeteren (nieuw lokaal Scouts en Chiro Oostveld, verhuis KLJ Beernem, plannen verhuis The Nooddle en plannen voor Oranje Beernem). We zijn blij met deze inspanningen maar hopen dat deze legislatuur de aandacht wordt gevestigd op het lokaal van deze twee verenigingen. 

Vaststellingen
Het gebouw van De Stekkertjes is in verouderde staat: inbraakgevaar, lekkend dak, grondverzakking boven eigen lokaal, balken buigen door, vochtproblemen, schimmels, ongedierte, slechte isolatie, pijpleidingen staan op springen als we de chauffage uit laten, trap doorzakgevaar, m.a.w. niet meer stabiel.

Daarnaast kost het veel geld aan de gemeente en de jeugdbewegingen. De gemeente betaalt ⅔ van de kosten en de jeugdbeweging neemt ⅓ van de rekening voor zich. Het is voor beide partners dus een winst als er een oplossing is voor dit energievretende lokaal. Als we onderstaande tabel erbij nemen zien we dat De Stekkertjes en KLJ Oedelem veel betalen aan EGW.

Zeker KLJ Oedelem springt uit het oog met bijna 1300 euro aan kosten EGW. Daarnaast hebben De Stekkertjes een hoge rekening van 638,33 als je hierbij rekening houdt dat ze maar één keer activiteit hebben in een maand. Andere jeugdbewegingen hebben elke week of tweewekelijks werking dus is het bizar dat zij een lagere rekening hebben.

Een financiële ondersteuning voor de jeugdbewegingen zou zijn om deze kosten naar beneden te kunnen duwen door na te denken over het huidige lokaal.

Conclusie
Het is duidelijk dat het lokaal van KLJ Oedelem en De Stekkertjes verouderd is en hoge kosten maakt. De vraag is uiteraard welke mogelijke oplossingen er zijn? Allereerst is er een screening nodig om te kijken wat de grootste problemen zijn met het gebouw. Op basis van deze screening kan men kijken welke zaken er kunnen aangepakt worden.

De gemeente heeft elk jaar een 20 000 euro voor herstellingswerken aan jeugdlokalen. Het lijkt ons mooi om dit aan te wenden om dit gebouw te komende jaren op te knappen.
Een tweede optie is eventueel (als de kosten te hoog oplopen en investeren in het gebouw weinig zin heeft) nadenken over een nieuwe locatie van de jeugdbewegingen.

In afwachting van een antwoord
Inhoudelijke cel jeugdraad
Michiel Baute en Warre Maertens

  ADVIES 2021/002: advies lokaal KLJ Beernem
  Meer info

  Betreft: Lokaal KLJ Beernem
  Situering

  Sinds 2020 is de KLJ van Beernem verhuist naar hun nieuwe lokalen in het Bargepark. Uit  praktische ondervindingen zou de KLJ graag een aantal aanpassingen aanvragen voor hun lokaal te kunnen inrichten naar de noden van hun werking. Echter in het verleden was er ook miscommunicatie over het gebruik van de rode zaal die aan de KLJ mondeling beloofd was maar blijkbaar toch niet zomaar kan gebruikt worden.

  Vaststellingen

  Graag zou de KLJ in hun huidig lokaal de berging ruimte die er nu is integreren in de bestaande ruimte. Hierdoor zouden de muren die deze berging omgeven ook gesloopt moeten worden. Zo kan er van de huidige ruimte één grote oppervlakte gemaakt worden. Als jeugdraad kunnen wij deze noodzaak zeker beamen, de KLJ telt een bloeiende (avond)werking waarbij de nood aan een grote ruimte aanwezig is. Wij hebben reeds vernomen dat er inspanningen zijn genomen en dat er verkennende gesprekken zijn geweest met jeugddienst en technische dienst en dat het mogelijk zou zijn om deze muur weg te nemen.

  De KLJ vraagt zich echter ook af of er een mogelijkheid is tot het verkrijgen van een persoonlijke buitenruimte aan de site. De werken zouden uitgevoerd kunnen worden door leden van de KLJ zelf (die beroepsmatig in deze sector zitten) hiervoor werd reeds een bedrag van 2.000 euro toegekend. 

  Echter vroegen wij ons af of er nog een mogelijkheid is om dit budget nog te verhogen zodat ze in één keer alle mankementen kunnen wegwerken. Om duidelijkheid te krijgen over de precieze bedragen is verder overleg met de KLJ noodzakelijk.

  Verder is er in het verleden miscommunicatie ontstaan over het gebruik van de rode zaal. Het gebruik hiervan werd mondeling beloofd aan de KLJ, maar uiteindelijk is gebleken dat deze zaal moet gereserveerd worden via cultuurdienst. Echter het probleem is dat de harmonie deze zaal voor een gans jaar op vrijdagavond (het moment dat KLJ ook werking heeft) heeft geboekt.

  Ook in dit dossier zijn er al reeds inspanningen geleverd. Zo zou de harmonie kunnen verhuizen naar de lokalen van de politie die vrijkomen, maar nog moeten verbouwd worden. Zo kan de KLJ de rode danszaal huren op vrijdagavond (want deze kan momenteel niet gebruikt worden door hen) 

  Vanuit de jeugdraad vroegen wij ons af hoe de termijn in dit dossier gesteld is, wij hebben vernomen dat dit tegen einde van de zomer van 2021 zou moeten rond zijn. Klopt deze termijn nog altijd? 

  Conclusie

  Het is duidelijk dat de KLJ gemotiveerd is om zelf (mits toestemming) een aantal zaken aan te passen in hun lokaal naar de huidige noden die ze hebben. Als jeugdraad vragen wij ons af of er nog een mogelijkheid is om het budget nog te herbekijken.  We zouden ook graag willen weten hoe de termijn gesteld is voor de aanpassingen aan het gebouw van de politie en verhuizing van de harmonie naar deze nieuwe ruimtes.

  In afwachting van een antwoord
  Inhoudelijke cel jeugdraad
  Michiel Baute en Warre Maertens


  ADVIES 2020/001: advies kindergemeenteraad

  Meer info

  Betreft: kindergemeenteraad

  Situering

  Dit advies komt tot stand naar aanleiding van het initiatief van gemeenteraadsleden Ignace Tousseyn en Roos Lambrecht om in samenwerking met de jeugddienst en schepen van jeugd Ruben Strobbe een kindergemeenteraad op te richten.

  Als jeugdraad kunnen wij participatie van kinderen uiteraard alleen maar toejuichen. Toch willen we nog een aantal zaken meegeven. We kregen een (voorstel tot) huishoudelijk reglement doorgestuurd van de raadsleden. Dit bekeken we aandachtig.

  Vaststellingen en reflecties

  Wat meteen opvalt is de naam ‘kindergemeenteraad’. Sommige lokale besturen gebruiken de naam kindergemeenteraad, anderen spreken van een kinderraad. Dit verschil is er niet toevallig. 

  • Een kindergemeenteraad is een werkvorm waarbij er effectief schepenen en burgemeester verkozen worden. 
  • Een kinderraad is een werkvorm waarbij er een aantal kinderen (al dan niet verkozen) participeren zonder een bepaalde titel of hiërarchische structuur toe te kennen.

  Er is voor beide werkvormen iets te zeggen. Wij hopen echter dat de keuze van een kindergemeenteraad niet valt omdat dit politiek mooier klinkt. Een sjerp uitdelen, eed afleggen, ceremonies en een foto in de gazet: we hebben voorbeelden van (buurt)gemeentes genoeg. Politici pakken uit met een zgn. kindergemeenteraad die naar ons gevoel eerder een schijnparticipatief toneel is. Je kan het al raden: dit is niet wat we willen. Maar uiteraard kan een kindergemeenteraad ook zijn voordelen hebben en wel tot effectieve participatie leiden. Het voordeel van deze werkvorm is dat kinderen de ‘politieke mallemolen’ beter leren kennen, zeker als er ook verkiezingen aan te pas komen.

  Een kinderraad klinkt iets bescheidener, maar kan zeker hetzelfde effect hebben. Hier is het voordeel dat ze werken als een andere adviesraad. Als de kindergemeenteraad een stepping stone moet zijn naar de jeugdraad, kan dat tellen. Maar… vergeten we daar niet dat er tussen de kindergemeenteraad (tot 12j) en de jeugdraad nogal een groot gat zit? Jeugdraad start meestal pas rond 18 jaar ten vroegste.  

  We stellen ons dan ook de vraag of de kinder(gemeente)raad zal functioneren als alle andere adviesraden en als dusdanig erkend zal worden. Is het niet opportuun om hen ook het officiële karakter te geven en zo veel als mogelijk in te passen in de splinternieuwe algemene statuten voor adviesraden? Dan is de werkvorm ‘kinderraad’ aangewezen. 

  De keuze voor werkvorm zal moeten afgetoetst worden aan de doelstellingen. De doelstellingen uit het huishoudelijk reglement zijn alleszins erg ambitieus. Ambitie hebben is goed (wij hebben er 35, nvdr.), realiteitszin eveneens. We kunnen de doelstellingen uit het HHR opdelen in twee grote blokken, die we op hun beurt opnieuw kunnen onderverdelen:

   

  • Doelstellingen VAN de kinder(gemeente)raad

   

    • Streven naar een kindvriendelijk beleid
    • Kinderen en jongeren betrekken bij het beleid
    • Band scheppen tussen gemeente Beernem en de scholen

   

  • Doelstellingen IN de kinder(gemeente)raad

   

   • Kinderen en jongeren vaardigheden bijbrengen = burgerzin ontwikkelen
   • Kinderen en jongeren kans geven om hun ideeën over te brengen = participatie
   • Kinderen en jongeren vertrouwd maken met participatie = burgerzin ontwikkelen
   • De leefwereld van kinderen en jongeren verruimen = burgerzin ontwikkelen 
   • Opstap naar jeugdraad (zie opmerking hierboven) = burgerzin ontwikkelen

  Waarom dit onderscheid? Is dit niet onnodig ingewikkeld maken? Welnee. Het lijkt ons belangrijk om dit onderscheid te gaan maken, om achteraf te kunnen aftoetsen of de doelstellingen bereikt worden. De doelstellingen VAN de kinder(gemeente)raad zijn veel abstracter en moeilijker en vooral op een andere manier te ‘meten’ dan de doelstellingen IN de kinder(gemeente)raad. Niet dat we alles moeten kwantificeren en becijferen, maar duidelijke doelstellingen leiden volgens ons tot een kwalitatiever product.

  Zoals wij dit interpreteren zou de kinder(gemeente)raad vooral inzetten op het creëren van burgerzin, en minder op effectieve participatie. Dit hoeft geen probleem te zijn. Geïnformeerde en geëngageerde burgers zijn een basisvoorwaarde voor participatie. Wat betreft participatie is het belangrijk dat dit op het niveau van de kinderen gebeurt, maar dat zij wel degelijk een invloed kunnen hebben. Kinderen tot 12 jaar kunnen geen abstracte adviezen schrijven, maar kunnen zeker wel ideeën aanbrengen over  concretere dossiers. De vraag is alleen: is de kinder(gemeente)raad het juiste platform om concretere dossiers aan te pakken? Als een fietspad in Sint-Joris heringericht wordt, heeft een kind uit Oostveld of Oedelem dat fietspad wellicht nooit van dichtbij gezien. Dan lijkt het ons ook niet opportuun om daarover participatie te voorzien in de kindergemeenteraad, maar om een ad hoc participatievorm op te zetten in Sint-Joris, met kinderen. Participatie in de kinder(gemeente)raad is slechts opportuun als het merendeel van de leden zich er een mening over kan vormen. Met andere woorden: ze moeten beschikken over de informatie en ervaring (cf. basisvoorwaarde). Is dit ook hoe het bestuur dit ziet?

  Daarnaast willen we het bestuur op het hart drukken dat hier middelen voor vrij moeten gemaakt worden. Niet alleen financiële middelen, maar ook en vooral personele middelen. Tijd dus. De jeugddienst zal hier veel tijd in moeten investeren, zeker in de beginfase. Het is volgens ons wel een zeer mooie uitdaging om mee aan de slag te gaan, maar niet tussen de soep en de patatten. Dus: als je iets doet, doe het goed. En maak er tijd voor.

  De samenwerking met de scholen zal van groot belang zijn. Zijn de scholen bereid om mee te werken? Het HHR schrijft voor dat er verkiezingen georganiseerd zullen worden per school. Is hier nagedacht over voor- en nadelen, de dynamiek dat dit met zich meebrengt? Zullen zo niet alleen haantjes-de-voorste de kans krijgen om te zetelen in de kinder(gemeente)raad? Is er nagedacht over andere methoden en is deze keuze bewust gemaakt? Moeten de kinderen dan ‘campagne’ voeren? Hoe gaan we zorgen dat er diversiteit is in de raad? Hoe verloopt de terugkoppeling van de leden naar hun klas/school en vice versa? Vele vragen die nog op een antwoord wachten. 

  We zijn op zich niet tegen ‘verkiezingen’, maar zijn wel waakzaam voor de dynamiek die tussen kinderen kan ontstaan. Het lijkt ons alleszins belangrijk dat de verkiezingen in alle scholen op dezelfde manier en rond dezelfde periode gehouden worden. Wordt er naast een ‘leidraad voor verkiezingen’ ook een (klein) lessenpakket aangereikt aan de leerkrachten, zodat ze duiding kunnen geven over de kinder(gemeente)raad en gemeentepolitiek an sich? Want hoe kan een kind zich kandidaat stellen, als het niet geïnformeerd is over de precieze inhoud en bedoeling (cf. basisvoorwaarde). Tip: ook dit is een ambitie uit onze ambitienota: vorming aan jongeren over politiek. Kaching!

  De timing van de zittingen is een andere hoofdbreker. Zijn kinderen ‘beschikbaar’ op woensdagmiddag? Hebben kinderen die namiddag niet al vaak een andere hobby? Muziekschool, sport, verjaardagsfeestjes, grootouderbezoek… Of sommige kinderen hebben geen vervoer, of moeder/vader werkt 4/5 en houdt de woensdagnamiddag graag vrij voor quality-time. We hoorden gemeentes die in samenwerking met de scholen zittingen over de middag deden, op een schooldag. Er werd vervoer voorzien door leerkrachten of ouders, ze eten hun boterhammen op tijdens de vergadering. Zo is er een héél grote aanwezigheidsratio en hebben alle kinderen de kans om zich kandidaat te stellen, ongeacht hobby of kansen. Nadeel is de korte tijdspanne, maar de vraag is of dit geen voordeel is (aandachtspanne kinderen). Misschien beter 8x1u/jaar, dan 4x2u/jaar. Mogelijk kunnen deze kinderen één keer per maand wel een kwartiertje vroeger weg uit de les en een kwartiertje later terugkeren.  Nog een nadeel is dat kinderen op deze manier hun speeltijd verliezen, waardoor ze hun hoofd minder kunnen legen. Het zal dan ook kwestie zijn om een evenwicht te vinden tussen een luchtige/speelse aanpak en toch inhoudelijke input.

  Het aanbrengen van agendapunten zou volgens het HHR ten laatste 20 werkdagen voor de volgende zitting doorgestuurd moeten worden naar de jeugddienst. Is dit echt nodig? Dat is een hele maand, een eeuwigheid voor een kind! Misschien is één week ook wel voldoende. Dit vinden we een onnodig bureaucratisch voorschrift, en het lijkt ons niet de manier om een ‘sexy’ beeld te scheppen van gemeentepolitiek. Het te scheppen beeld is dynamisch, betrokken en dichtbij. Een geschreven brief of mail 20 dagen op voorhand, lijkt ons daar niet echt toe bij te dragen.

  Conclusie

  We kunnen concluderen dat wij dit initiatief toejuichen, maar wel met een aantal bezorgdheden. We hopen met dit advies een aantal vragen te stellen om de kinder(gemeente)raad mee tot een succes te maken. We geloven er alvast in en kijken uit naar de uitwerking!

  If you do it, do it right. And left. Laat dit een oproep zijn aan het ganse gemeentebestuur om hier constructief aan mee te werken. 

  ADVIES 2020/002: advies Jeugdhuis The Nooddle
  Meer info

  Betreft: locatie JH The Nooddle

  Situering

  Het gebouw van jeugdhuis The Nooddle vertoont al meerdere jaren verschillende mankementen. Bij monde van schepen en burgemeester werd eerder bevestigd dat de oude zwembadsite een toekomstige locatie voor The Nooddle is. Hierover zijn zowel de raad van bestuur van The Nooddle en jeugdraad zeer positief.

  Toch is van deze belofte niets terug te vinden in het meerjarenplan, krijgen we geen schrijvende bevestiging op ons eerder advies vorig jaar en horen we dat er eventueel andere plannen zijn met het de site van het zwembad. We maken ons zorgen dat deze mooie site door de handen zal glippen en het jeugdhuis op het einde van de legislatuur met lege handen zal achterblijven.

  Vaststelling

  Zowel The Nooddle en jeugdraad zijn flexibel over een mogelijke nieuwe locatie maar voor beide partijen staat de zwembadsite op één. Het eerste voordeel is de centrale ligging waardoor jongeren van alle deelgemeenten gemakkelijk naar het jeugdhuis kunnen komen. Verder heb je sociale controle doordat het niet op een afgelegen plaats staat.

  Het nieuwe gebouw kan multifunctioneel zijn en als een jeugdcentrum fungeren waar zowel de jeugddienst en anderen (bv. Kunstacademie, repetitieruimtes voor bands, …) kunnen worden gehuisvest. Zo kunnen er kruisbestuivingen zijn met De Kleine Beer en de bibliotheek en kan het oude centrum van Beernem weer leven ingeblazen worden.

  We weten dat dit een hele onderneming is en er veel voorbereidend werk op de plank ligt. Daarom kijken we uit naar de eerste studies en plannen van de site, zodat de betrokken actoren (jeugdhuis, jeugdraad en bredere jeugd) hun inspraak kunnen doen en de verhuis op tijd kan plaatsvinden. Het huidige contract loopt af in 2025.  

  Conclusie

  Voor de vrijwilligers van het jeugdhuis is het lastig werken in het huidig gebouw, met de mankementen en het geluidsoverlast. Daarbij komt de ongerustheid over de toekomstige locatie. Dat alles weegt op de werking. Daarom vragen we dat het gemeentebestuur blijft communiceren en de volgende stappen meedeelt. Op dit moment is het qua communicatie een eenrichtingsverkeer vanuit het jeugdhuis en de jeugdraad

  Als antwoord krijgen we graag een plan van aanpak. Welke stappen worden ondernomen en welke timing hangt hieraan vast?

  Graag hadden wij een schriftelijk antwoord verwacht op dit advies. Op ons vorig advies i.v.m. The Nooddle kregen we geen (schriftelijk) antwoord. We hopen op een voldoende uitgebreid antwoord op dit advies, met verschillende reacties op onze reflecties. Dat geeft voldoende duidelijkheid aan de jongeren die in hun vrije tijd bezig zijn met dit project.

  We verwijzen dan ook naar de pasgeboren statuten van de kernraden met betrekking tot antwoorden op adviezen en de geldige termijnen. Dat er op sommige vragen nog geen antwoord is, begrijpen we. Het is een idee dat moet rijpen. Corona-vertragingen kunnen we mee leven, maar geef ons dan een seintje. Als er inhoudelijke vragen zijn kunnen jullie terecht bij Warre Maertens of Julie Sap, de trekkers van de inhoudelijke cel. Sarah Strobbe is voorzitter.

  ADVIES 2020/003: advies jeugdbegroting
  Meer info

  Betreft: jeugdbegroting

  Situering

  In onze 35 ambities staat het oprichten van een jeugdbegroting vermeld. Daarnaast neemt de gemeente de handschoen op om van participatie een speerpunt te maken in hun bestuursperiode. Daarom lijkt een jeugdbegroting ons een ideale tool om dit te vervullen. De jeugdbegroting is een vorm van een burgerbegroting/burgerbudget.  

  Wie zich bij het lezen van deze inleiding al afvraagt waar we dit geld vandaan zullen halen: lees eerst ons advies 2020/4. 

  Vraagstelling
  Waarom een jeugdbegroting?
  Burgerbegrotingen verkleinen de kloof tussen burgers en politici
  De laatste jaren ervaren burgers een grote kloof met de politici die hen vertegenwoordigen. Als gevolg daarvan hebben velen maar weinig vertrouwen in hun overheid. Evenwel tonen studies aan dat wanneer burgers betrokken worden bij de politiek, hun vertrouwen in de overheid toeneemt.

  Burgerbudgetten kunnen in die zin een interessant instrument zijn voor beleidsmakers om opnieuw vertrouwen te winnen bij haar burgers. Door zelf mee aan tafel te zitten, leren burgers voor welke moeilijke keuzes besturen staan, en hoe moeilijk het is om bepaalde investeringen en besparingen tegen elkaar af te wegen. Men krijgt meer inzicht in de werking van het politieke proces. Tegelijk kom je als bestuur tegemoet aan de vraag van burgers om mee te praten over het beleid.

  Burgerbegrotingen zorgen voor beter bestuur
  Burgers en burgerverenigingen hebben vaak originele ideeën over hoe een overheid transparanter, efficiënter en zuiniger kan functioneren. Door hun persoonlijke ervaringen en contacten met het middenveld zijn zij perfect geplaatst om heel concrete verbetersuggesties te formuleren.

  Burgerbegrotingen helpen om burgerschap te versterken
  Verschillende studies hebben al aangetoond dat politieke participatie een positieve invloed heeft op de persoonlijke ontwikkeling van burgers. Als burgers deelnemen aan politiek gerelateerde activiteiten, leren zij vaak beter argumenteren en debatteren. Daarnaast worden participanten ook beter in teamwork, hebben ze vaker begrip voor andersgezinde meningen en denken ze meer in functie van het algemeen belang. Omdat burgerbegrotingen de burgers heel nauw betrekken bij de politieke besluitvorming, kan deze methode dus ook burgerschapsversterkend werken.

  Burgers krijgen de kans om met elkaar in gesprek te gaan. Het creëren van een debat tussen mensen met verschillende achtergronden en voorkeuren of noden bevordert de empathie voor ‘de ander’ binnen dezelfde gemeenschap.Het genereert sociaal kapitaal door het debat op gang te brengen en burgers inzicht te geven in elkaars behoeften. Burgerbegroting heeft het potentieel om te leiden tot meer sociale cohesie.

  Bewustwording en draagvlak creëren. Wanneer er rekening wordt gehouden met de stem van de burgers, zullen ze meer legitimiteit vinden in het gekozen beleid.

  Voorstel
  Hoe zou de nieuwe jeugdbegroting precies werken? We hebben een plan met 7 fases uitgewerkt.

  De 7 fases van de jeugdbegroting
  1. Voorbereidende fase (najaar/januari)
  Zoals de naam zelf weggeeft wordt hierin de voorbereiding getroffen. Op welke manier gaat de jeugdbegroting in zijn werk? De krijtlijnen worden uitgezet en de spelregels worden ruw geschetst.

  Bijvoorbeeld:
  Wie mag er deelnemen (leeftijd)?
  Welke thema’s worden er behandeld?
  Hoe kunnen de mensen beslissen?
  Wie is er stemgerechtigd?
  Waar en wanneer vinden de gespreksrondes plaats?

  Het doel van deze fase is om een duidelijk reglement en draaiboek te ontwikkelen hoe de komende 6 fases er zullen uitzien. Na het eerste jaar zal hierin de evaluatie van de vorige editie meegenomen worden. Uiteraard zullen er wijzigingen en bijsturingen zijn om de eerste kinderziektes aan te pakken. De jeugddienst, de eventuele begeleidende organisatie en de jeugdraad moeten betrokken worden in deze fase.

  2. Informeren (februari)
  Om alle jongeren mee te krijgen in het verhaal is het belangrijk om zo goed mogelijk te communiceren. Via de gemeentelijke communicatiekanalen (en misschien het nieuwe communicatiemiddel, zie advies 2020/04) wordt de werking van de jeugdbegroting meegedeeld. De jeugdbewegingen, jeugdsportclubs, scholen, jeugdhuis en andere groepen jongeren zijn ideale partners om de Beernemse jeugd te bereiken. Sociale media lijkt het ideale middel om de doelgroep te bereiken, maar ook offline en live communicatie zullen nodig zijn.

  3. Gespreksrondes (maart)
  De eerste fysieke fase met de jongeren is tijdens de gespreksrondes. Hier komen de geïnteresseerde jongeren samen op een toegankelijke locatie. Na een uiteenzetting van het verloop van de avond stellen de jongeren elk een prioriteitenlijst op van te behandelen thema’s. Daarna kunnen ze in kleine groepjes discussiëren om uiteindelijk tot een gezamenlijke top 5 thema’s te komen.

  Vervolgens worden nieuwe groepjes gevormd om tot concrete voorstellen te komen. Een moderator kan de brainstorm starten en het gesprek levendig houden. Deze projecten worden meegenomen naar fase 4.

  In deze fase werken we niet alleen participatief richting bestuur, de jongeren maken kennis met besluitvormingsprocessen en compromissen sluiten. Zo krijgen ze meteen meer voeling met politiek, ze merken dat niet alles haalbaar zal zijn. Het resultaat hiervan is dat ze inzicht krijgen in de rol van het gemeentebestuur.

  1. Project indienen (april-mei)
   Na de gespreksrondes zijn er al enkele projecten verzameld maar de afwezigen hebben nog de kans om hun idee online in te dienen. Er wordt gecommuniceerd binnen welke 5 thema’s er dit jaar ideeën mogen worden ingediend. Hiervoor hebben de jongeren enkele weken de tijd.
   Tijdens deze fase mogen jongeren ondersteuning vragen bij de begeleidende organisatie. Voorr velen gaat het niet duidelijk zijn hoeveel geld hun idee precies kost of wat er allemaal bij komt kijken. Daarvoor is het noodzakelijk dat deze drempel wordt weggewerkt en samen met jongeren wordt onderzocht hoeveel hun idee zal kosten.

   Een groep van deskundigen (voorstel: enkele onafhankelijke experts, de jeugddienst e.a.) gaan de projecten screenen als ze binnen in de voorgestelde budgetten passen en wat de haalbaarheid is. Op basis van deze screening wordt een lijst opgesteld over de definitieve projecten. De groep moet natuurlijk feedback geven aan de projecten die het niet hebben het gehaald omwille van de hoge kosten. 
  2. Stemmen (mei-juni)
   Welk project of projecten worden uitgevoerd? Dat kan offline of online beslist worden. Opnieuw kunnen er gespreksrondes zijn waar jongeren hun ideeën voorstellen en er die avond wordt gestemd. Er kan gekozen worden voor een online stemming waarvoor  de jongeren ‘campagne’ kunnen voeren voor hun ideeën. Het kan ook een combinatie zijn van online en offline stemmen, bijvoorbeeld door online een shortlist op te stellen om nadien tijdens een show /evenement (climax) de uiteindelijke projecten te kiezen.

  Optioneel kan er een ‘jury’ aangeduid worden: een groep van politici en deskundigen die ook hun projecten kiezen. De keuze van de jury heeft dan bijvoorbeeld een stemgewicht van 30 procent terwijl de stemming (online/offline) van de jongeren voor 70 procent telt. Zo kunnen we inhoudelijke argumenten sterker laten doorwegen en/of het algemeen belang laten doorwegen op het belang van bijvoorbeeld een bepaalde sterk vertegenwoordigde groep.

  1. Resultaten (juni)
   De resultaten moeten bekend gemaakt worden via de verschillende communicatiekanalen zodat de jongeren op de hoogte zijn welke projecten er zijn gekozen. Belangrijk hierbij is om transparant te zijn over het verloop en uitslag van de stemming. Eventueel met uitleg van de jury voor welke projecten ze gekozen hebben.

   7. Implementeren (najaar)
   De laatste fase maar belangrijk! De projecten die het hebben gehaald moeten uitgevoerd worden. Dit is de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur en de jeugddienst. Afhankelijk van het project kunnen de jongeren die het project hebben bedacht ook meehelpen met de uitvoering. Er kan ook gekozen worden om met andere partner(s) in zee te gaan.

  Conclusie
  Een jeugdbegroting heeft veel voordelen en potentieel. Natuurlijk mogen we niet blind zijn voor eventuele nadelen (inclusiviteit en representativiteit). We zullen dit dus blijvend kritisch moeten bekijken. 

  We hebben een kader en vrij concreet stappenplan aangegeven hoe wij een jeugdbegroting zien. Graag kennen wij hier het standpunt van het gemeentebestuur over: hoe staat het  bestuur hier tegenover, wat zien ze wel/niet haalbaar? Waar zitten de spanningsvelden?

  Ter inspiratie verwijzen we naar de burgerbegroting van Antwerpen en Wortegem-Petegem.
  Steden als Gent, Kortrijk en Vilvoorde hebben ook al geëxperimenteerd met burgerbugetten.

  ADVIES 2020/004: advies budgetwijziging
  Meer info

  Betreft: bugetwijziging

  Situering
  Tijdens de legislatuur is het gebruikelijk dat er budgetwijzigingen doorgevoerd worden in de verschillende beleidsdomeinen. Zeker in het begin van de bestuursperiode is het aanpassen aan nieuwe noden en cijfers. Als jeugdraad willen we het gemeentebestuur hierin een aantal suggesties doen.

  Daarbij gebruiken we twee leidraden: de uitgaven van de vorige legislatuur en onze Ambitienota 2018. Het blijft onze drijfveer om de 35 ambities van de Beernemse jongeren te vervullen en daar hoort in bepaalde gevallen een passend budget bij. We weten uiteraard dat niet alle ambities (financieel) haalbaar zijn, we maken ons geen illusies. We willen de gemeente bedanken voor de transparantie rond het meerjarenbudget en de uitgaven van jeugd in de vorige legislatuur. Zo kunnen we een gefundeerd advies opbouwen. Zoals beloofd gaan we hier discreet mee om. In tegenstelling tot onze andere adviezen houden we dit advies binnenskamers.

  Vaststellingen

  • Er wordt €3500 voorzien voor tienerkampen. Althans, dat staat in de budgetten. Het is niet terug te vinden als actie bij de meerjarenplanning. We vernemen dat het gemeentebestuur niet van plan is om tienerkampen te organiseren, dus de €3500 kan beter anders gespendeerd worden.
  • Er wordt €4000 voorzien voor projectsubsidies. De vorige legislatuur werd gemiddeld €1600 van deze subsidiepot opgebruikt. We stellen voor om €2000 te verschuiven naar andere budgetten. Zo blijft er nog €2000 over voor de projecten.
  • Er wordt €4000 voorzien voor workshops voor jongeren. De vorige legislatuur werd hier gemiddeld €1320 gespendeerd. We hebben niet de indruk dat het gemeentebestuur hier nu drie maal zo hard op zal inzetten. Daarom stellen we vast om €1500 (of meer) te verschuiven naar een andere budgetpost. Zo kunnen er nog ruim voldoende workshops georganiseerd worden voor jongeren.
  • Als laatste merken we op dat Grabbelpas een zeer groot budget heeft. Dat vinden wij prima, maar na vergelijking met andere gemeenten (Oostkamp: €19 000 en Torhout: €18 000) lijkt dit veel. Uiteraard weten we dat de werkingen van Oostkamp en Torhout anders zijn dan de werking van Beernem en dat veel afhangt van wat wel en niet onder het budget valt (denk aan vrijwilligersvergoedingen, incentives voor animatoren, huur materiaal enzovoort). Het kan zijn dat Beernem een meer ‘integraal’ budget heeft voor Grabbelpas, waarmee we bedoelen dat andere gemeenten kosten voor speelpleinwerking misschien op andere budgetposten gaan schuiven (vb. Vervoer of materiaal). Maar toch. Beernem heeft halve dagen werking en geeft meer dan 3x zo veel uit aan bijvoorbeeld vieruurtjes. €7500 voor gemiddeld 80 kinderen per dag, dat is veel (€2,34/dag/kind).  

  Daarnaast zijn de Doe-dingen een grote slokop van de budgetten. Dat is een keuze. Beernem heeft een zéér uitgebreid aanbod wat betreft doe-dingen, en dat is een troef. We vragen alleen om te onderzoeken of dit in evenwicht is. Wij gaan ons daar niet over uitspreken, het is aan de jeugddienst samen met de stuurgroep en ‘de politiek’ om zich hierover te buigen.

  Voorstellen
  Op basis van onze Ambitienota 2018 hebben wij enkele suggesties.

  • Financiële steun voor de Afterschool in JH The Nooddle
  • Uitwerken van nieuwe vorm van communicatie vanuit de jeugddienst/de gemeente naar jongeren. Vroeger was er het Embriootje, nu merken we dat de communicatie naar de jeugd moeilijk verloopt. Met wat budget kan de gemeente misschien een jongere zelf de communicatie op zich laten nemen, of een bedrijfje aanspreken om iets uit te werken. Nieuw leven in de communicatie, dus.
  • Last but not least: uiteraard, de jeugdbegroting. Méér participatie is een duidelijke wens in Beernem. Project Radio Ongelikten Beir maakte heel wat los bij jongeren, volwassenen én politiekers. Tijd om hier een vervolg op te bouwen. Laat Beernem een pionier zijn in jongerenparticipatie. Noem de vier pijlers van het gemeentelijk beleid anno 2020-2025? Participatie is er één van. Met een jeugdbegroting (zie advies 2020/3) kunnen we hier écht werk van maken.

  Conclusie
  We zijn blij dat de gemeente blijft inzetten op jeugd. Dat zie je aan de budgetten. Maar die budgetten moeten af en toe kritisch bekeken worden. Wij namen die taak op en stelden vast dat er hier en daar wat vrij gemaakt kan worden. Wat we met dat budget kunnen doen, is duidelijk. Héél wat. Andere voorstellen om deze budgetten nuttiger te gaan gebruiken zijn uiteraard welkom en de Ambitienota 2018 lijkt ons uitstekende bedlectuur ter inspiratie 🙂 .

  Graag krijgen wij een gefundeerd antwoord op deze vraag. Zijn onze aannames correct? Wat vindt het gemeentebestuur van onze suggesties? Hoe zal de gemeente hiermee aan de slag gaan? Alvast bedankt!


  ADVIES 2019/001: advies leefweken in jeugdlokalen
  Meer info

  Betreft: leefweken in Beernemse jeugdlokalen

  Situering
  Verschillende jeugdbewegingen houden een leefweek voor hun oudere leden (een week leven in het jeugdlokaal). Het blijven slapen in hun eigen gebouw is echter verboden, ze moeten buiten in tenten slapen. De vraag is om het mogelijk te maken dat de leden in hun gebouw kunnen slapen. Dit staat duidelijk vermeld als 1 van de 35 ambities van de ambitienota 2018

  Vaststelling
  Wij, als jeugdraad, zijn overtuigd van de noodzaak om leefweken in hun volledige karakter te laten plaatsvinden. We willen dat de jeugdbewegingen in hun lokaal kunnen slapen. Waarom? Leefweken zijn een instrument om de groepssfeer te versterken en om de oudere groepen te blijven uitdagen met nieuwe activiteiten. De oudere leden stromen door om uiteindelijk de toekomstige leiders en leidsters te worden en de meerwaarde van het Beernems jeugdwerk in stand te houden.

  Het slapen in tenten is hierbij een barrière voor de leiders om een volwaardige leefweek in elkaar te knutselen. Deze barrière wegwerken zou een extra boost geven aan de jeugdbewegingen om hun oudere groepen te kunnen blijven prikkelen. Met andere woorden, dit is een kans om het jeugdwerk te versterken. 

  De laatste jaren was de roep voor deze “leefweken pur sang” luider en luider. Helaas, werd maar halve of vage informatie gegeven waarom het blijven slapen in tenten ongewijzigd bleef. Als jeugdraad vinden we het jammer dat er hier niet voldoende transparantie in was en dat er verschillende verhalen de ronde deden.

  Daarom ijveren we voor een helder plan waarin wordt uiteengezet welke partners (o.a. brandweer) er allemaal gecontacteerd worden om duidelijkheid te verschaffen over het eventueel blijven slapen in het lokaal. Per jeugdlokaal een duidelijk overzicht opstellen van wat de eventuele knelpunten zijn voor het blijven slapen en oplijsten van mogelijke acties die worden ondernomen. 

  Conclusie
  Gezien de voordelen gekoppeld aan leefweken, adviseren wij het toelaten van leefweken mét overnachting in de lokalen. Daarnaast een transparant proces opstarten waar alle partners worden betrokken en de knelpunten per lokaal worden opgelijst.

  ADVIES 2019/002: advies Jeugdhuis The Nooddle
  Meer info

  Betreft: toekomst JH The Nooddle

  Situering
  Al jaren is het gebouw van The Nooddle een kiezel in de schoen voor de werking van de vrijwilligers. Het contract loopt nog voor enkele jaren en dit weegt op de dagelijkse werking. Dit in combinatie met de constante disputen met de buurman, wordt onhoudbaar. Daarnaast staat ‘de toekomst van het jeugdhuis’ op nummer 1 in onze ambitienota 2018. Veel jongeren gaven te kennen dat een ontmoetingsplaats voor en door jongeren onmiskenbaar is.

  Vaststelling
  Het gebouw van het jeugdhuis vertoont enorm veel tekortkomingen: gaten in het dak, verwarming die hapert, water in de kelder, water in de zaal, slechte isolatie… Het wordt er niet makkelijker op als de buurman dreigt met een rechtszaak. Daarom dringt een verhuis zich op. Het huidige gebouw is geen eigendom van de gemeente, waardoor o.a. de nodige investeringen achterwege blijven. Er liggen verschillende opties op tafel om binnen enkele jaren de verhuis effectief te laten plaatsvinden.

  Belangrijk bij het kiezen van een nieuwe site is dat het bestuur van The Nooddle hierin betrokken wordt. Tijdens een vergadering met burgemeester Jos Sypré en schepen van jeugd Ruben Strobbe (april 2019) gaf het bestuur duidelijk aan dat het oude zwembad hun voorkeur geniet. Als jeugdraad steunen wij dit plan volledig. Een verhuis naar een gemeentelijk gebouw lijkt ons het beste op lange termijn. De locatie is zo goed als in het centrum van de gemeente waardoor het jeugdhuis bereikbaar is voor jongeren van de deelgemeenten.

  Uiteraard kan het oude zwembad site voor vele zaken dienen, daarom zou het jeugdhuis passen in een groter kader. Een soort van jeugdcentrum waar de jeugddienst en het jeugdhuis zit, maar waar er bijvoorbeeld ook repetitieruimtes zijn. Eventueel gecombineerd met een afdeling van de kunstacademie, dit kan een kruisbestuiving met het jeugdhuis veroorzaken. 

  Conclusie
  De jeugdraad schuift duidelijk de site van het oude zwembad naar voor als toekomstige plaats voor het jeugdhuis. Dit gecombineerd met andere diensten of verenigingen. In samenspraak met de vrijwilligers van het jeugdhuis zal het gebouw vorm krijgen. Uiteraard hangt dit dossier vast met dat van het nieuwe zwembad. We hopen dan ook dat dit dossier een snelle uitkomst krijgt.

  ADVIES 2019/003: advies jeugdbegroting
  Meer info

  Betreft: Advies jeugdbegroting (cfr. burgerbudgetten) 

  Minneer de skepenen, ip us kundje rekenen “Had je 10 000 euro, wat zou jij dan doen?” 

  Situering: Een jeugdbegroting is ambitie 33 (van de 35) in de ambitienota 2018 van Jeugdraad Beernem. Het idee is om extra budget vrij te maken waarmee de Beernemse jongeren autonoom kunnen beslissen wat er gebeurt met dit geld. De gemeente stelt dan alles in het werk om deze beslissingen uit te voeren, al dan niet samen met de jongeren. 

  1. Meerwaarde? 

  Voor de jongeren

  • ze krijgen verantwoordelijkheid 
  • ze ondervinden aan de lijve hoe het besluitvormingsproces verloopt 
  • ze krijgen inzicht in de werking van de lokale politiek 
  • ze ontwikkelen een financieel bewustzijn, ze worden zich bewust van de kostprijs van bepaalde voorstellen 
  • ze kunnen hun creatief ei kwijt 
  • ze voelen zich meer betrokken bij de politiek Voor de gemeente
  • Draagvlak voor de beslissingen vanuit de jeugdbegroting 
  • Meer zicht op wat er leeft bij jongeren 
  • Democratisch gehalte stijgt, de kloof wordt kleiner 
  • Positiever contact met de jongeren 
  • Een unicum in Vlaanderen! Participatiedroom wordt werkelijkheid. 
  1. Voorstel 2.1 Budget 

  In Vlaanderen zijn er al enkele voorbeelden van een burgerbegroting, maar van een jeugdbegroting zou dit een unicum zijn. Concreet zouden we voor de komende 6 jaar, jaarlijks een budget van 10 000 euro willen besteden in de jeugdbegroting. 

  Voorwaarde: geen broekzak-vestzak operatie waarbij een deel van het geld van de reeds voorziene investerings- en exploitatiebudgetten van de jeugddienst naar de jeugdbegroting gaat. Het is met andere woorden niet de bedoeling om geld van de jeugdbegroting te gaan investeren in bijvoorbeeld het onderhoud van speelpleintjes, materiaal voor de gemeentelijke speelpleinwerking of bestaande initiatieven van de jeugddienst. Dit zou het idee van de jeugdbegroting onderuit halen, hoewel de jongeren wel zelf kunnen beslissen een extra bedrag te investeren in bestaande initiatieven. 

  Momenteel is er sprake van €6000 exploitatiebudget van Kaboom!, dat vrijkomt door het afschaffen van dit evenement. Daarnaast stellen we voor om €2000 van de projectsubsidies naar de jeugdbegroting door te schuiven, omdat ook de jeugdbegroting kan leiden tot nieuwe initiatieven en ook creativiteit stimuleert. Zo resteert er ons nog €2000 om aan het mooie bedrag van €10 000 te komen: moet lukken?! 

  2.2 Verloop Concreet zullen er 8 stappen zijn om de besluitvorming in goede banen te leiden. 

  Stap 1: Jongeren bereiken 

  De eerste uitdaging bij het werken met een burgerbegroting is om de diverse doelgroep te bereiken. Diversiteit rond tafel verhoogt de kans op meer creativiteit en draagvlak. Het doel is om zoveel mogelijk jongeren van verschillende slag en stoot te bereiken (leeftijd, jeugdbeweging, niet-georganiseerde jeugd, achtergrond … ). 

  Je kan de jongeren op verschillende manieren bereiken. We denken meteen aan social media, waar we een aantal ideeën kunnen aftoetsen door hen in bijvoorbeeld een poll (bvb. Instagram stories) te laten stemmen op hun favoriete voorstel. 

  Daarnaast kunnen we ons brede netwerk aanspreken: het jeugdwerk, sportclubs, bezoekers van evenementen van de jeugdraad, cultuurverenigingen… 

  Daarnaast kan het jeugdcongres (idee Jos Sypré) hierin passen. Het idee is om i.p.v. een kindergemeenteraad (ambitie 32) op te zetten, elk jaar een jeugdcongres te 

  organiseren voor de kinderen/jongeren van de Beernemse scholen. Dit jeugdcongres zou een hele dag in bijvoorbeeld De Kleine Beer plaatsvinden met de leerlingen van het 6de leerjaar van de scholen. Tijdens het jeugdcongres wordt er uitleg gegeven over hoe politiek werkt en mogen de leerlingen dit aan den lijve ondervinden. In het andere gedeelte kunnen ze nadenken en voorstellen doen over de jeugdbegroting. Dit congres kan doorgaan op een vrijdag en de zaterdag kunnen dan de andere jongeren ook hun inspraak doen over wat met het geld moet gebeuren. 

  Stap 2: Thema’s kiezen
  Stap 3: Shortlist van de thema’s
  Stap 4: Concrete voorstellen 

  Tijdens het eerste overleg gaan we thematisch te werk. De deelnemende jongeren gaan eerst hun thema’s rangschikken van belangrijk tot helemaal niet belangrijk. Met deze rangschikking gaan ze over naar stap 3. Per tafel met 7-8 jongeren moet men met consensus komen tot 3 thema’s waarin concrete voorstellen kunnen worden gedaan. 

  Alle resultaten van de tafels tellen we op en zou komen we tot 3 thema’s. Binnenin de 3 thema’s kunnen de jongeren brainstormen per tafel om zoveel mogelijk concrete voorstellen te doen. 

  Stap 5: Berekenen kost voorstellen 

  Na het eerste overleg wordt de kostprijs van de verschillende voorstellen nader onderzocht. Aangezien het om overheidsuitgaven gaat, zullen we de wet op overheidsopdrachten nauwgezet volgen en minstens 3 prijsvragen doen per voorstel. Eens we de kostprijzen van alle voorstellen hebben, kan de puzzel gelegd worden om binnen de €10000 te blijven. Er kunnen indien mogelijk meerdere scenario’s voorgesteld worden, waaruit de jongeren dan kunnen kiezen. Tijdens het 2de overleg wordt dan uitgelegd waarom bepaalde voorstellen omwille van financiële redenen er uit zijn gelaten. 

  Noot: het zou een meerwaarde zijn dat jongeren zelf het financiële plaatje van hun voorstel opzoeken. Maar zeker voor de grotere voorstellen zullen we beroep moeten doen op de expertise van de jeugddienst en eventueel andere gemeentelijke diensten. Dit wordt dus een samenwerking tussen jeugddienst, gemeentebestuur en jongeren en dit in de verschillende fases van het proces. 

  Stap 6: Beslissing over voorstel 

  Tijdens het 2de overleg gaan de jongeren beslissen welk voorstel of voorstellen er gekozen worden binnen het budget. Bedoeling is dat jongeren hun eigen voorstel komen toelichten aan de andere aanwezige jongeren. 

  Stap 7: Uitvoeren 

  De gemeente voert de beslissing uit de genomen is. Noot: Als de jongeren zelf het heft in handen willen nemen, kan dat een positief neveneffect zijn, maar dit is geen vereiste van de jeugdbegroting (doe-democratie). 

  Stap 8: Evalueren 

  Tijdens het 3de en laatste overleg wordt zowel het proces als het product geëvalueerd. 

  1. Begeleiding 

  Laatste vraag is wie de begeleiding van de jeugdbegroting (en evt. jeugdcongres) zal opnemen. De jeugdraad heeft al een groot takenpakket en dit erbij nemen zou te zwaar worden voor de vrijwilligers. De jeugddienst zal een belangrijke partner zijn, maar ontbreekt misschien de knowhow? Ook de schepen van jeugd zal een belangrijke rol moeten spelen. Uiteraard kunnen beide het proces ondersteunen en mee helpen waar gewenst. Het zal dus een verhaal zijn van samenwerking. 

  Indien nodig kunnen we advies inwinnen van Bataljong (nieuwe naam VVJ), die met een pijler beleidsparticipatie sterk inzet op participatieve initiatieven. 

  Een andere mogelijkheid is om een externe organisatie in te zetten om dit proces te begeleiden. Een voorstel hierbij is vzw Radio Ongelikten Beir, maar gezien de geschiedenis van ROB en het feit dat het bestuur van ROB bestaat uit 3 leden van de jeugdraad, lijkt dit op belangenvermenging. Het grote voordeel echter is wel dat de Beernemse jongeren ROB kennen én omgekeerd. Het is aan de gemeente om te kijken wat mogelijk is hierin.

  ADVIES 2019/005: antwoord meerjarenplan

  Meer info

  Betreft: antwoord op advies meerjarenplan

  Situering
  Afgelopen week (5/12/2019) kregen wij een antwoord op ons advies van het nieuw meerjarenplan. Het plan dat de budgetten en de inhoudelijke doelstellingen voor de komende 6 jaar vastpint. Een belangrijk, lijvig document dat het jeugdbeleid in grote lijnen in een beslissende plooi legt.

  Vaststelling
  Na het lezen van het antwoord van het gemeentebestuur overheerste een ontgoochelend gevoel bij verschillende jeugdraadleden. Ons duurzaam lange termijn plan dat we in 2017 uitrolden, eindigt hiermee toch op een stevige sisser. Een jaar lang rondtrekken om 800 enquêtes te verzamelen, vorming geven aan alle Beernemse scholen en stevig in de eigen geldbuidel tasten om de ambitienota 2018 op te maken en bij alle (!) jongeren te bezorgen; haalt niets uit. 

  Dit vroeg een grote inspanning van onze vrijwilligers, maar we waren stevig voorbereid om onze constructieve rol te spelen in de opmaak van het meerjarenplan. We vonden het merkwaardig dat we geen uitnodiging kregen om bij het opstellen van dit plan op één of andere manier betrokken te worden. 

  Daarna kregen we maar 3 weken de tijd om een gefundeerd advies te formuleren op een al helemaal uitgewerkt meerjarenplan. Te weinig tijd om overleg te plegen met de verschillende groepen jongeren. Verder was er geen begroting toegevoegd en bleef het onduidelijk hoeveel geld er werd vrijgemaakt voor mooi klinkende beloftes. It’s all about the money. 

  Tot dat moment hadden we begrip voor dit alles maar het antwoord dat we nu krijgen doet de frustraties naar een kookpunt borrelen. Meer dan de helft van ons advies wordt genegeerd, verschillende verkiezingsbeloftes worden helemaal niet opgenomen in het meerjarenplan. De antwoorden zelf zijn vaag en een herkauwing van vorig jeugdbeleid. 

  De vierde pijler van het meerjarenplan is participatie. Op dit moment is daar weinig van te merken. Een nieuw rondje lippendienst en een copy paste van het vorig meerjarenplan lijkt dit ons. Dit alles gecombineerd doet de frustratie enkel maar stijgen. 

  Om jongeren niet in apathie te laten vallen hebben jullie als beroepspolitici een verantwoordelijkheid. Jullie hebben een zeer gemotiveerde, geëngageerde jeugd(raad) in eigen gemeente. Koester ze en ga er mee aan de slag. Het kan enkel maar een win-winsituatie opleveren.

  Conclusie
  Na één jaar nieuw bestuur merken we jammer genoeg weinig van de beloofde participatie en inspraak. Behalve enkele komma’s en punten wijzigen, blijven wij achter met een lichte kater. Eerst werden we niet betrokken bij de gesprekken, dan kregen we geen begroting en een strakke timing om het meerjarenplan te beantwoorden. Nu belandt er een kort, vaag antwoord in onze schoot. 

  Gooi de boeg om qua participatie, als begin geef een uitgebreid, concreet antwoord op ons vorig advies op het meerjarenplan.